Title Image

Υποψήφιοι

Υποψήφιοι: 

Tα ΠΜΣ (Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών) του ECI απευθύνονται σε δίγλωσσους (Ελληνικά – Αγγλικά) πτυχιούχους Ελληνικών Α.Ε.Ι. , Α.Τ.Ε.Ι. και ξένων Πανεπιστημίων, καθώς και σε στελέχη που έχουν ευρύτερη επαγγελματική εμπειρία από τον χώρο της Επικοινωνίας / Τεχνολογίας / εφαπτόμενους χώρους, με  ενδιαφέρον καριέρας, ή ακαδημαϊκό στα πεδία των Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Ψυχολογίας & Νέων Μέσων, του Περιεχομένου, της Δημοσιογραφίας, της Επαγγελματικής ή της Ανθρωπιστικής Επικοινωνίας και τις Νέες Τεχνολογίες. 

  

Τρόπος Παρακολούθησης:

Τα ΠΜΣ (Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών) του ECI είναι ‘σχεδιασμένα’ ώστε να επιτρέπουν την παράλληλη εργασία. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, αν οι φοιτητές μας δεν απασχολούνται ήδη, τους γίνεται πρόταση από συνδεδεμένους φορείς, στην διάρκεια των σπουδών τους. Μολονότι συμπληρώνονται περισσότερες από 500 ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης (και επιπλέον ατομικές και ομαδικές αναθέσεις), αυτό συμβαίνει με παρακολούθηση μία φορά τον μήνα, από Παρασκευή έως Κυριακή, 9:30 – 17:30. Οι περίοδοι στην Βιέννη διαρκούν (έκαστη) μία πλήρη εβδομάδα. Το πρόγραμμα διαρκεί δύο πλήρη χρόνια με ανάπαυλα κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. 

  

Δίδακτρα: 

Το κόστος σπουδών ανέρχεται στο ποσό των 9.150 ευρώ.

Το ποσό συνήθως προκαταβάλλεται, αλλά μπορεί να εξοφληθεί με δόσεις, κατόπιν έγκαιρου αιτήματος.

 

Επικαιροποίηση Πανδημίας (2021):

Κατόπιν αιτήματος (μπορεί να σας ζητηθούν υποστηρικτικά στοιχεία), προβλέπονται Ειδικοί Όροι για μειωμένα δίδακτρα. Μπορείτε να αιτηθείτε μειωμένα δίδακτρα, βάσει οικονομικών κριτηρίων. Θα ζητηθούν υποστηρικτικά στοιχεία όπως Ε1 ή Εκκαθαριστικό εφορείας.

 

Άλλα βοηθήματα (2021) Πανδημίας χωρίς τεκμηρίωση οικονομικών στοιχείων :

Θα απονεμηθεί βάσει αριστείας μία σειρά προνομιακών όρων αποπληρωμής διδάκτρων:

Βάσει αυτών, οι όροι πληρωμής διαμορφώνονται ως εξής:

    1. Απαλλαγή από την πρώτη δόση των 2000 ευρώ.
    2. Καταβολή κατά την αποδοχή του φοιτητή μόνο του Registration Fee (450 ευρώ)
    3. 18 δόσεις για την αποπληρωμή
    4. Πρώτη δόση κατά την εκκίνηση του ΠΜΣ.

  

Υποτροφίες: 

Υπό όρους και με την σχετική τεκμηρίωση οικονομικής αδυναμίας, μπορείτε να αιτηθείτε να περιληφθείτε στις υποψηφιότητες των εκάστοτε διαθέσιμων υποτροφιών. 

Πρέπει να πληρούνται ειδικά κριτήρια που θα σας ζητηθούν (Ε1 ή/και άλλα υποστηρικτικά δημόσια έγγραφα). Συνήθως αυτές οι υποτροφίες (ή επιχορηγήσεις) φθάνουν -το μέγιστο-  στο 50% του κόστους σπουδών (έως 50% του ποσού των 9150 ευρώ) και τα αιτήματα πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον 5 μήνες πριν την έναρξη των μαθημάτων. 

Καθώς το ενδιαφέρον για οικονομική υποστήριξη είναι μεγάλο… 

– Συνιστούμε χρήση διάκρισης εκ μέρος του υποψηφίου, καθώς ένα άστοχο τέτοιο αίτημα μπορεί να αποστερήσει το βοήθημα από κάποιον που πραγματικά το χρειάζεται 

– Ενημερώνουμε πως σε περίπτωση αυτοχρηματοδότησης η διαδικασία αξιολόγησης της υποψηφιότητας είναι συντομότερη και οι πιθανότητες μεγαλύτερες, καθώς η διαδικασία εκτυλίσσεται νωρίτερα και ενώ υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις. 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής και Αιτήσεις: 

Η διαδικασία αιτήσεων είναι κυλιόμενη. 

Για να συμπεριληφθείτε στους υποψηφίους πρέπει να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα (φάση 1)   

Σε περίπτωση που το βιογραφικό σας πληροί την ζητούμενη φυσιογνωμία (προφίλ) του υποψήφιου, θα σας σταλούν έντυπα και σχετικές οδηγίες. 

  

Διαδικασία Επιλογής 

Φάση 01 

Οι υποψήφιοι της νέα ακαδημαϊκής περιόδου 2020-2022 πρέπει

a. Nα υποβάλλουν τα στοιχεία τους μέσω της φόρμας υποψηφίου.

b. Nα στείλουν βιογραφικό σημείωμα στην διεύθυνση admissions@eci-org.eu. 

Φάση 02 

Εφ’ όσον προεπιλεγούν, τους στέλλεται το επίσημο πακέτο υποψηφίου  

(Application , Letter of Intent, Financial Information, Syllabus -where applicable) 

Φάσης 03 

Οι επιτυχείς υποψηφιότητες της φάσης 02 καλούνται σε συνέντευξη. 

Φάση 04 

Οι επιτυχείς υποψηφιότητες της φάσης 03 προσκομίζουν την υπόλοιπη τεκμηρίωση – υποστήριξη της υποψηφιότητάς τους (συστατικές επιστολές & επίσημα έγγραφα).

Υπογραμμίζουμε πως ίσως ζητηθεί τεκμηρίωση του πανεπιστημιακού τίτλου, με την Επισημείωση της Χάγης (Hague Apostil). 

 

Φόρμα Υποψηφίου συμπληρώνεται Εδώ