Title Image

ΠΜΣ Γεωπολιτική, Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Α.)
«Γεωπολιτική, Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες» (GCNT)

Σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών

 

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) GCNT M.A. (Γεωπολιτική, Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες) αποτελεί δράση της συνέργειας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επικοινωνίας με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ). Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Ινστιτούτου διαθέτουν ISO καθώς και ισοτιμία από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΕCI – Austrian Public Higher Education Institution: Donau Universität Krems).

 

Η σύγχρονη τεχνολογία έχει προ πολλού καταστήσει τον κόσμο μικρότερο με αλληλοεξαρτώμενες γραμμές ισχύος. Η ύλη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Master of Arts) Γεωπολιτική Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες – GCNT M.A. αποσκοπεί στην απόκτηση ευρείας γνώσεως, σε έκταση και βάθος, επί κρισίμων πεδίων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων και επαγγελμάτων. Αυτά αφορούν τόσο τον παιδευμένο πολίτη, όσο και το στέλεχος αγοράς, τον χαράσσοντα πολιτική, τον διπλωμάτη, αλλά και το στέλεχος διακυβέρνησης ή ασφάλειας.

 

Δεν νοείται σήμερα οικονομική, επιχειρηματική, επενδυτική, ακαδημαϊκή ή πολιτιστική δραστηριότητα, δίχως βασική εξοικείωση με την θεωρία των διεθνών σχέσεων, τις ευρύτερες και τοπικές γεωπολιτικές εξελίξεις, το περιβάλλον ασφαλείας την επικοινωνία και την τρέχουσα τεχνολογία η οποία εξελισσόμενη επηρεάζει καταλυτικώς κάθε δραστηριότητα.

 

Με την ασφάλεια να αποτελεί προϋπόθεση κάθε επί μέρους αναπτυξιακής φιλοδοξίας, δεν νοείται δημόσια, ιδιωτική ή εταιρική πράξη, δίχως παιδεία στρατηγικού σχεδιασμού, ικανότητα προς διαπραγμάτευση και σύναψη συνεργασιών, καθώς και ετοιμότητα αντιμετωπίσεως εκτάκτων καταστάσεων και κρίσεων.

 

Τα στελέχη κάθε εταιρείας /οργανισμού / φορέα οφείλουν να γνωρίζουν βασικές αρχές ενασκήσεως ηγετικών καθηκόντων. Στο πλαίσιο αυτό και υλοποιώντας την πολυετή εμπειρία των Συνεργούντων Φορέων «Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών» και «Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας» καταβάλλεται προσπάθεια να συνδυασθούν οι γνώσεις τόσο των ένθεν και ένθεν ακαδημαϊκών, όσο και η εμπειρία / δεξιότητες του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού που προέρχεται από τις Ένοπλες δυνάμεις, την Διπλωματία, την Αγορά και την Χάραξη Πολιτικής – με πολυετή βιωματική εμπειρία επί των αντικειμένων που αναπτύσσει.

 

Εκτός της θεωρητικής γνωριμίας με την γεωπολιτική και την ερμηνεία των διεθνών εξελίξεων παγκοσμίου ενδιαφέροντος (π.χ. ήπειροι, μεγάλες δυνάμεις, συμμαχίες, ιδεολογίες, συνασπισμοί κ.λπ.) δίδεται έμφαση στην γεωπολιτική θέση της Ελλάδος, κατά το παρελθόν και το παρόν, προκειμένου να προσδιορισθούν οι βασικοί εθνικοί άξονες της μελλοντικής εθνικής στρατηγικής και ασφάλειας. Στο ίδιο πλαίσιο, παρέχονται τα ουσιώδη εργαλεία των διεθνών σχέσεων, όπως σχετικές θεωρίες, σχολές σκέψεως και αναλύσεως, η διεθνής τάξη, ασφάλεια και οικονομία, το διεθνές δίκαιο και μηχανισμοί επιλύσεως διαφορών, το δίκαιο ενόπλων συγκρούσεων κ.λ.π. Το curriculum περιλαμβάνει σύγχρονες τεχνικές επικοινωνίας, κοινωνικά δίκτυα, τεχνολογίες πειθούς και αναδυόμενα σχετικά θέματα προκειμένου ο σπουδαστής να αυξήσει το επίπεδο πολιτικής και επαγγελματικής του ωριμότητος, να καταστεί ικανός να αποτιμά δεδομένα, να εκτιμά τις μέγα-τάσεις και τελικώς να κάνει παιδευμένες και αξιοποιήσιμες προβλέψεις, με ρεαλιστική ανάγνωση των εκάστοτε μεταβολών σε micro και macro επίπεδο.
Δεδομένου ότι η Ελλάς (όπως και τα περισσότερα κράτη) συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς και συμμαχίες, η αμφίδρομη αυτή σχέση και η επίδρασή της στα εθνικά συμφέροντα, την οικονομία, την κοινωνία και τον ευρύτερο διεθνή ανταγωνισμό αποτελεί ένα από τα πεδία εστίασης της διδακτέας ύλης.

 

Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται βασικές θεωρητικές γνώσεις περί στρατηγικής, επικοινωνίας, στρατιωτικής στρατηγικής, αποτροπής και κατευνασμού, σύγχρονων ΜΜΕ, καθώς και περί μοντέλων ηγεσίας και υποδειγμάτων ηγεσίας. Η θεωρητική προσέγγιση της στρατηγικής συμπληρώνεται εφαρμοσμένα δια της διεξοδικής εξέτασης ιστορικών περιόδων ειδικού ενδιαφέροντος, με επίκεντρο τον εκάστοτε ηγέτη, τον χρόνο και την ποιότητα λήψεως των αποφάσεών του, τους επιδρώντες παράγοντες στην λήψη των αποφάσεων, καθώς και τα προκύπτοντα σχετικά συμπεράσματα. Επιδιώκεται παράλληλα η γνωριμία με τους παράγοντες εθνικής ισχύος, τα εθνικά συμφέροντα και σκοπούς, περιλαμβάνοντας τις ιδιομορφίες της ένταξης και λειτουργίας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους διεθνείς σχηματισμούς.

 

Επιπροσθέτως, εξετάζεται η Ελληνική σημερινή πραγματικότητα όπως την διαμορφώνουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, ο συνδυασμός δημογραφικού και μεταναστευτικού ζητήματος, η επίδραση του Βαλκανικού χώρου, η ομογένεια, ο βαθμός εθνικής συνοχής και η εθνική ταυτότητα της Ελλάδας. Αναλύονται θέματα ενέργειας και εξετάζεται η εμπορική δραστηριότητα σε συνδυασμό με τις νομισματικές σχέσεις, το δημόσιο χρέος, τις ξένες επενδύσεις, καθώς και την έρευνα και καινοτομία.

 

Με εστιακό σημείο την γεωγραφία και την ανάπτυξη της θαλάσσιας ισχύος, γίνεται εκτενής αναφορά στην υψηλή τεχνολογία και αμυντική βιομηχανία, ως αναπτυξιακών πυλώνων, και εξετάζεται η διοικητική κρατική ετοιμότητα προς συντονισμό και έγκαιρη αντίδραση στις αναπτυξιακές απαιτήσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο τουρισμός, η αναψυχή και ο Πολιτισμός.

 

Στο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ GCNT (M.A.) εντάσσονται επίσης βασικά στοιχεία της θεωρίας και πρακτικής της διπλωματίας και των διακρατικών διαπραγματεύσεων. Την θεωρητική προσέγγιση συμπληρώνουν επιλεγμένες case studies καθώς και Παίγνιο διαπραγματεύσεων με συμμετοχή των σπουδαστών. Η διπλωματία, η βασική κατάρτιση διαπραγμάτευσης και η αντιμετώπιση κρίσεων, αφορούν το σύνολο των εκπαιδευομένων. Συνεπώς η διδακτέα ύλη συμπεριλαμβάνει τη θεωρία και πρακτική χειρισμού κρίσεων άμυνας και ασφάλειας. Αναπτύσσεται ο στρατηγικός σχεδιασμός χειρισμού κρίσεων, οι διαδικασίες λήψεως αποφάσεων, εφαρμοσμένες αναλύσεις και γίνονται ειδικά Εργαστήρια Προσομοίωσης.

 

Πέραν των νέων σε ηλικία πτυχιούχων (με πρώτο πανεπιστημιακό πτυχίο επιπέδου π.χ. Bachelor), υπάρχουν αρκετά στελέχη των χώρων της διπλωματίας, των διεθνών σχέσεων, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, της διακρατικής δημοσιογραφίας κ.ά., που έχουν πτυχία κοινωνικών επιστημών και επιθυμούν παιδεία / μεταπτυχιακό τίτλο συναφή με το επαγγελματικό τους αντικείμενο, διευρύνοντας μάλιστα την εξοικείωσή τους με τις Νέες Τεχνολογίες.

 

Το πρόγραμμα Master of Arts στην Γεωπολιτική, Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες είναι δίγλωσσο, στα Ελληνικά / Αγγλικά. Ο ιδανικός υποψήφιος κατέχει τα τυπικά προσόντα, έχει πετυχημένη επαγγελματική θητεία ή καλές επιδόσεις στο πρώτο του πτυχίο, μιλάει καλά Αγγλικά και κρίνεται θετικώς κατά την σχετική συνέντευξη.

 

Το πρόγραμμα διαρκεί 2 χρόνια (4 εξάμηνα παρακολούθησης). Απαιτείται διπλωματική εργασία και φυσική παρουσία τόσο στις εγκαταστάσεις του UWK (πρώην DUK), στο Krems (Vienna), όσο και στις εκπαιδευτικές συναντήσεις (μαθήματα, εργαστήρια) στην Αθήνα. Μεταξύ των μαθημάτων οι φοιτητές αναλαμβάνουν ασκήσεις / εφαρμοσμένες αναθέσεις που εκτελούν με την συνδρομή των υπηρεσιών και των εργαστηρίων των Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επικοινωνίας.

 

 Συμπληρώστε τη Φόρμα Υποψηφίου.

 

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη σε: English (Αγγλικά)